Close
کسینای کاتگوری علادرجه (لیوکس) . (مجموعه بزورگ بازئ قمار به طرز     » لاس ویگس «
شغل: کارمند کسینا
در یک ساعت  250 داللر + چای پولی
ملاقات اشخاص   VIP   
رساندن خدمت و همراهی کردن در داخل کسینا.
اجرا کردن سفارش گوناگون (خریدن بلیط ، سفارش میز بازی ، میز در رستورن ، در چای های تفریح ... برای اشخاص    VIP ، عضای خوانه وادۀ آنها و اشخاص دیگر به ایشان همراهی کوننده.
تأمین کردن مناسبت خوب با دیگر مدیریت کسینا.
درخواست:
   مناسبت خوب
   موجود بودن مسئولیت
   وظیفه شناسی
دانستن یکچند زبان بحتر است (اگر شوما دیگر زبانرا ندانید پس با میحمانانی که با زبان شوما گپ میزنند خدمت میرسانید.
تأمین:
آموختن زبان -    1,5 ماه.
1 ماه آموزش اساسی.
تغذیه 3 مراطبه.
پرداخت تمام مصارف بصورت رسمی دراوردن ویزا و اسناد واردشوی.
پرداخت تمام مصارف ترنسپورت در حالت قبول کردن به کار و تغییر جای کار.
زندگی در میحمانخوانۀ تمام وسایل رفاه و راحتی داشته برای کارمندان بلاک F
موجود بودن بیمۀ پزشکی و خدمترسانی.
طرز پرداخت معاش و وقت کار:
وقت کار: با نوبت.
روز استراحت: در یک هفته 3 روز

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close
بندر هوائ خوصوسی
 
شغل: کارمند به مشتریان از جهت تأمین با اطلات خدمت کننده.
در یک سال    000 100 داللر.
با اطلات تأمین کردن مشتریان در بندر هوای ، در سالن  پروآز کرده آمدن ، رفتن ، ترسیت و انتظار.
درخواست:
خاهیش کار کردن در ساحۀ خدمترسانی
مناسبت خوب
استواری به ستریس
 
تآمین:
آموزیش به مدًت 3 ماه یکجایه با کار آموزی. (راهبر تآیین کرده میشود)
تغذیه 3 مراطبه.
پرداخت تمام مصارف بصورت رسمی درآوردن ویزا و اسناد واردشوی در حالت قبول کردن به کار.
1 پرواز رایگان برای یک نفر شخص یک مراطبه در طول یک سال به هر دو طرف در سمت
گوناگون.
موجود بودن بیمۀ پزشکی و خدمترسانی.
 
طرز پرداخت معاش و وقت کار:

وقت کار: با نوبت  طبق برنامه روزهای چفت و طاق

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close
هوتل 5 ستاره دار بین المللی.
 
شغل: کارمند شعبۀ تحقیق اجتمای
 
در یک ساعت   37 داللر + % از مشترئ جلب شده.
 
درخواست:
مناسبت خوب ، فعال بودن ، ویفه شناسی ، قابلیت کار کردن در جای دور.
دآنستن یکچند زبان بحتر است (اگر شوما دیگر زبانرا ندانید پس با میحمانانی که با زبان شوما گپ میزنند خدمت میرسانید.
تأمین:
 آموزش -   1 ماه.
تغذیه 3 مراطبه.
کومک در مورد گرفتن ویزا.
پرداخت تمام مصارف ترنسپورت در حالت قبول کردن به کار.
زندگی درقصم هوتل برای کارمندان .
موجود بودن بیمۀ پزشکی و خدمترسانی.
 
طرز پرداخت معاش و وقت کار:
وقت کار: با نوبت.
روز استراحت: در یک هفته 2 روز.

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

Helps of assistant PROGRAMMER are wanted.

Salary- $36 000!- $108 000!- $144 000- $325000 a year!

 
Requirements:
 • Knowledge of vector, graphic and three-dimensional programs (TRAINING IS STIPULATED);
 • Language knowledge is not compulsory (informal language level is preferred) (TRAINING IS STIPULATED);
 • PC knowledge at the user level (TRAINING IS STIPULATED);
 
Additionalrequirement:
Ability to support interpersonal attitudes; performing work quickly and in a quality manner
 
Support during the training period:
 • social package
 • three meals daily
 • residence at the place of work in the township
 • computer, peripheral items and equipment necessary for work
 • visa and transport charges
 • local mobile communication

 

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

Editor-copywriter

$72 000 a year! 

Duties:
 • presentation of the company in mass media (news broadcast and  handouts; writing and placing articles, items, reviews, broadcasts about the company and products thereof in foreign mass media; preparation of information materials based on attraction of outside authors;  preparation of speeches and presentation texts for the company’s speakers)
 • preparation of the company’s official position; recommendations to speakers on key issues of the company’s business
 • participation in organizing press conferences, press tours, round table meetings and other PR events
 • participation in preparation of exhibitions, conferences and other public events
Requirements:
 • higher education: philological education, journalism or PR are preferred
 • work experience: minimum 2 years in PR sphere of companies or agencies; in journalism
 • work experience in internal and external communications area
 • knowledge of Russian literary language
 • foreign language - English (spoken language); 
Additional requirements:
 • ability to handle stress; ability to time between several tasks; sociability; preparedness to irregular working hours; high work tempo
 • availability of written work portfolio is desirable
Conditions

Salary + social package: food, medical insurance, a mobile phone, possibilities of career advancement, corporate training; full observance of labor legislation

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

TRANSLATOR

€80 000 а year!

 
Requirements to candidates:                               
 • Knowledge of languages
 • Higher education (not necessarily linguistic, however desirable)
 • Translation experience
 • MS Office package and other programs operation skills
 • A possibility to work in remote access
 • A possibility to get payment through payment systems
You can work at any time convenient to you and perform a minimum volume of five pages a day.

 

 

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

Editor-copywriter

$72 000 a year! 

Duties:
 • presentation of the company in mass media (news broadcast and  handouts; writing and placing articles, items, reviews, broadcasts about the company and products thereof in foreign mass media; preparation of information materials based on attraction of outside authors;  preparation of speeches and presentation texts for the company’s speakers)
 • preparation of the company’s official position; recommendations to speakers on key issues of the company’s business
 • participation in organizing press conferences, press tours, round table meetings and other PR events
 • participation in preparation of exhibitions, conferences and other public events
Requirements:
 • higher education: philological education, journalism or PR are preferred
 • work experience: minimum 2 years in PR sphere of companies or agencies; in journalism
 • work experience in internal and external communications area
 • knowledge of Russian literary language
 • foreign language - English (spoken language); 
Additional requirements:
 • ability to handle stress; ability to time between several tasks; sociability; preparedness to irregular working hours; high work tempo
 • availability of written work portfolio is desirable
Conditions

Salary + social package: food, medical insurance, a mobile phone, possibilities of career advancement, corporate training; full observance of labor legislation

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

Online SECRETARY - £45 per hour!

 

Position requirements:
 • Responsibility
 • Efficiency
 • Punctuality
 • Never leaving unfinished something once started, ability to achieve results
 • Positive attitude to people
 • Skills in getting on with people in remote access
 • Ability to use a telephone, fax and photocopier
 • Skills of acting in cyberspace and in retrieval systems (SUPERVISION AND TRAINING IS  PROVIDED FOR)
 • Skills in sending information by SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Skills in working with e-mail: mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com…………….( ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Basic knowledge in geography (preferred)
Support:
 • Payment of all expenses connected with assignments
 • Payment for visa and exit documents in case of going on errands
 • Payment of all transport charges and per diem for discharge of commissions and movements
 • Medical insurance and payment for treatment, if a disease is connected with discharge of a commission

AVAILABILITY OF A PERSONAL BANK ACCOUNT IS COMPULSORY!

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close
Helps of builders and general workers are wanted.
Salary: $ 64000 per year!
Support:
 • Knowledge of language is not compulsory (a spoken language level is preferred) (TRAINING IS STIPULATED)
 • Social package
 • Three meals daily
 • Residence at the place of work in the township, with conveniences (shower, water, toilet)
 • Payment of all costs connected with obtaining of visa and exit documents
 • Payment of all transport charges in case of employment
 • Local mobile communication
 • Ability to support interpersonal attitudes; performing work quickly and in a quality manner
 • Medical insurance and payment of treatment in case of a disease (Is stipulated in case of no chronic diseases. In case of a chronic disease, the date thereof must be indicated and provision of physician’s conclusion IS COMPULSORY!)
 • Shift work: three shifts
 • Days off: Saturday and Sunday, including bad weather days

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

ONLINE LEGAL ADVISOR - 114 dollars per hour!

 

Position requirements:
 • Responsibility
 • Efficiency
 • Punctuality
 • Never leaving unfinished something once started, ability to achieve results
 • Positive attitude to people
 • Skills in getting on with people in remote access
 • Ability to use a telephone, fax and photocopier
 • Skills of acting in cyberspace and in retrieval systems (SUPERVISION AND TRAINING IS  PROVIDED FOR)
 • Skills in sending information by SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Skills in working with e-mail: mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com…………….( ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Basic knowledge in geography (preferred)
Support:
 • Payment of all expenses connected with assignments
 • Payment for visa and exit documents in case of going on errands
 • Payment of all transport charges and per diem for discharge of commissions and movements
 • Medical insurance and payment for treatment, if a disease is connected with discharge of a commission

AVAILABILITY OF A PERSONAL BANK ACCOUNT IS COMPULSORY!

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
 
Close

ONLINE FINANCIAL ADVISOR - £96 per hour + BONUS

 

Position requirements:
 • Responsibility
 • Efficiency
 • Punctuality
 • Never leaving unfinished something once started, ability to achieve results
 • Positive attitude to people
 • Skills in getting on with people in remote access
 • Ability to use a telephone, fax and photocopier
 • Skills of acting in cyberspace and in retrieval systems (SUPERVISION AND TRAINING IS  PROVIDED FOR)
 • Skills in sending information by SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Skills in working with e-mail: mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com…………….( ACQUAINTANCE AND TRAINING IS PROVIDED FOR!)
 • Basic knowledge in geography (preferred)
Support:
 • Payment of all expenses connected with assignments
 • Payment for visa and exit documents in case of going on errands
 • Payment of all transport charges and per diem for discharge of commissions and movements
 • Medical insurance and payment for treatment, if a disease is connected with discharge of a commission

AVAILABILITY OF A PERSONAL BANK ACCOUNT IS COMPULSORY!

پرداخت ارزیش وگیرفتن انکت

 
You’re welcome Guest
Seek Job in Jobssoon Employers List The Best Job in The World

The Best Job in the World