Close

Խմբագրողպատճենորդի

72 000$

 
Պարտականությունները; 
 • կոմպանիային ներկայացնելը ԶԼՄ–ում (նորությունների թողարկում, մամուլի ասուլիսներում, կոմպանիայի մասին   հադվածների, ակնարկների, նշումների պատրաստումն ու զետեղումը, ռուսական և արտասահմանյան ԶԼՄ—ում կոմպանիայի և նրա արտադրանքի մասին հաղորդումներ կազմակերպելը և այդ գործի մեջ ներգրավել օտար հեղինակներին, պատրաստել ելույթի և պրեզենտացիայի տեքստերը կոմպանիայի սպիկերների համար);
 • կոմպանիայի պաշտոնական դիրքորոշման և բիզնեսի հանգուցային հարցերի կապակցությամբ հանձնարարականների նախապատրաստումը սպիկերների համար;
 • մասնակցությունը մամուլի կոնֆերանսների, մամուլի լիապտույտների, կլոր սեղանների, այլ PR միջոցառումների նախապատրաստությանը;
 • մասնակցությունը ցուցահանդեսների, կոնֆերենցիաների և այլ հասարակական միջոցառումների նախապատրաստմանը:     
Պահանջները;
 
 • բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է բանասիրական, ժուռնալիստիկա կամ  PR;  
 • 2 և ավելի տարվա աշխատանքային փորձ PR սֆերայում, կոմպանիաներում, գործակալություններում, ժուռնալիստիկայում;
 • աշխատանքի փորձ ներքին և արտաքին հաղորդակցության սֆերայում;
 • օտար լեզվի իմացություն– անգլերեն (խոսակցական);
 • IT - առանձնահատկության ըմբռնումը, տեխնիկական խելքի կերտվածք:           
Լրացուցիչ պահանջներ;   
 
 • հավասարակշռվածություն, մի քանի աշխատանքների միջև ժամանակի բաշխման հմտություն, մարդամոտություն, պատրաստ չնորմավորված աշխատանքային օրվա, բարձր աշխատունակություն: 
 
Պայմանները;
 •  Աշխատավարձ+սոցիալական ծրար, բժշկական ապահովագրություն, բջջային հեռախոս, պրոֆեսիոնալ աճի հնարավորություն, կորպորատիվ ուսուցում,աշխատանքային օրենսգրքի կիրառում։  

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
ОН լայնքարտուղարի թափուրպաշտոնժամը £45 դոլլարով
 
Պահանջները; 
 • Պատասխանատվություն,
 • Աշխատունակություն,
 • Ճշտապահություն,
 • Սկսած գործը կիսատ չթողնելու և արդյունքի հասնելու ունակություն,
 • Մարդկանց նկատմամբ դրական վերաբերմունք,
 • Հեռավորության վրա մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակություն,
 • Հեռախոսից, ֆաքսից, քսերոսկոպից օգտվելու հմտություն,
 • Հիպերտարածության մեջ և որոնման սիստեմներում կողմնորոշվելու                                                                      կարողություն ( ուսուցումը նախատեսված է),
 • SMS,ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… ինֆորմացիա հաղորդելու հմտություն.....(ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com …էլեկտրոնային փոստերի հետ աշխաելու հմտություն (ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • Աշխարհագրության բազային գրտելիքներ (գերադասելի է)
 
Երաշխիքները; 
 • Հարձնարարությունների հետ կապված բոլոր ծախսերի վճարումը,
 • Ելքի փաստաթղթերի և վիզայի ձևակերպման բոլոր ծախսերի վճարումը
 • Բոլոր տրանսպորտային ծախսերի և օրապահիկի վճարումը հանձնարարությունների կատարման կամ  աշխատանքային տեղափոխությունների ժամանակ,
 • Բժշկական ապահովագրություն և հիվանդության դեպքում բուժման վարձի վճարում, եթե իհարկե դա կապված է եղել հանձնարարության կատարման հետ։
ԱՆՁՆԱԿԱՆՀԱՇՎԻԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՆԿՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐԷ:

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
Լուսանկարչիասիստենտ։
 
Թափուրտեղերªընդամենը 75
Տարեկան 125000 դոլլար
 
Պահանջները; 
 • Գործը մինչև վերջ հասցնելու կարողություն
 • Մարդկանց նկատմամբ դրական վերաբերմունք
 • Մարդկանց հետ լեզու գտնելու կարողություն և կազմակերպությունում և նրա սահմաններից դուրս
 • Լուսանկարչական ապպարատից օգտվելու կարողություն (նախատեսված է ուսուցում)
 • Հեծանիվով, գոլֆ– մոբիլով, էլեկտրոմոբիլով, ձյունագնաց ավտոմեքենայով երթևեկելու կարողություն (նախընտրելի է, եթե փորձ կա)
 Երաշխիքները;
 
 • Երեքանգամյա սնունդ
 • Ելքի փաստաթղթերի և վիզայի ձևակերպման բոլոր ծախսերի վճարումը
 • Բոլոր տրանսպորտային ծախսերի վճարումը աշխատանքի ընդունվելու դեպքում կամ աշխատանքային տեղափոխությունների ժամանակ
 • Բնակություն  բոլոր հարմարություններով (դուշ, ջուր, զուգարան)
 • Բժշկական ապահովագրություն և հիվանդության դեպքում բուժման վարձի վճարում (նախատեսված է խրոնիկական հիվանդությունների բացակայության դեպքում։ Վերջինիս առկայության դեպքում բժշկական եզրակացությունը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է)
 
Աշխատանքիվարձատրություննուռեժիմը 
 • Աշխատանքի ժամերը; 9:00 –ից մինչև 19:00
 • Հանգստյան օրերը; Շաբաթ և Կիրակի։ Ներառյալ անբարենպաստ եղանակը։ Անձրև, Կարկուտ, Ձյուն, Քամիª վայրկյանում 20 մետրից ավել արագությամբ:

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
ԳՐԱՎՈՐԹԱՐԳՄԱՆԻՉ
 
Ամենացածրամսականաշխատավարձը 6000  դոլլար։ Ընդամենը 43 տեղ։
 
Թեկնածուներիցպահանջվումէ; 
 • Լեզուների իմացություն
 • Բարձրագույն կրթություն (պարտադիր չէ լեզվաբանական, բայց գերադասելի է)
 • Թարգմանչական գործունեության փորձ
 • MS Officeև այլ ծրագրերի հետ աշխատելու հմտություն
 • Հեռավորության վրա աշխատելու հնարավորություն
 • Վճարման սիստեմներով աշխատավարձը ստանալու հնարավորություն

Դուքկարողեքաշխատել ցանկացածժամանակ, երբՁեզհարմարէևթարգմանել նվազագույնը 5 էջ մեկօրում:

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
Պահանջվումէծրագրավորողիասիստենտ
 
Տարեկան աշխատավարձը – 36 000$- 108 000$- 144 000$- 325000 դոլլար։
 
Պահանջները;
 • Վեկտորական, գրաֆիկական և եռաչափ ծրագրերի իմացություն (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ);
 • Օտար լեզվի իմացությունը պարտադիր չէ (խոսակցական մակարդակը գերադասելի է) (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ);
 • ԱՀ իմացությունª օգտագործողի մակարդակով (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ);
 
Լրացուցիչպահանջներ;
 • Կոլեկտիվում ինքնավստահություն  դրսևորել , հանձնարարված աշխատանքը կատարել  արագ և որակով,
 
Երաշխիքներըուսուցմանընթացքում
 • Սոցիալական ծրար,
 • երեքանգամյա սնունդ,
 • բնակություն աշխատանքի վայրումª քաղաքամասում,
 • համակարգիչ, օժանդակ տեխնիկա և աշխատանքի համար անհրաժեշտ այլ սարքավորումներ,
 • վիզա և ճանապարհային ծախսեր,
 • լոկալ բջջային կապ։

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
Պահանջվումենշինարարներևտարաբանվորներ
 
Տարեկանաշխատավարձը   64000 $
 
Երաշխիքները; 
 • Լեզուների իմացությունը պարտադիր չէ (գերադասելի է խոսակցական մակարդակը) (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
 • Սոցիալական ծրար
 • Երեքանգամյա սնունդ
 • Բնակություն աշխատանքի վայրին մոտ և բոլոր հարմարություններով (դուշ, ջուր, զուգարան)
 • Ելքի փաստաթղթերի և վիզայի ձևակերպման բոլոր ծախսերի վճարումը
 • Բոլոր տրանսպորտային ծախսերի վճարումը աշխատանքի ընդունվելու դեպքում կամ աշխատանքային տեղափոխությունների ժամանակ
 • Լոկալ բջջային հեռախոս
 • Մարդկանց հետ լեզու գտնելու կարողություն, հանձնարարությունները արագ և որակով կատարելու հմտություն
 • Բժշկական ապահովագրություն և հիվանդության դեպքում բուժման վարձի վճարում (նախատեսված է խրոնիկական հիվանդությունների բացակայության դեպքում։ Վերջինիս առկայության դեպքում բժշկական եզրակացությունը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է)
 • Աշխատանքը հերթափոխային է, երեք հերթափոխով
 • Հանգստյան օրերը; Շաբաթ և Կիրակիª ներառյալ անբարենպաստ եղանակը։

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
ՕՆԼԱՅՆ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 114 դոլլարով
 
Պահանջները; 
 • Պատասխանատվություն,
 • Աշխատունակություն,
 • Ճշտապահություն,
 • Սկսած գործը կիսատ չթողնելու և արդյունքի հասնելու ունակություն,
 • Մարդկանց նկատմամբ դրական վերաբերմունք,
 • Հեռավորության վրա մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակություն,
 • Հեռախոսից, ֆաքսից, քսերոսկոպից օգտվելու հմտություն,
 • Հիպերտարածության մեջ և որոնման սիստեմներում կողմնորոշվելու                                                                      կարողություն ( ուսուցումը նախատեսված է),
 • SMS,ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… ինֆորմացիա հաղորդելու հմտություն.....(ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com …էլեկտրոնային փոստերի հետ աշխաելու հմտություն (ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • Աշխարհագրության բազային գրտելիքներ (գերադասելի է)
 
Երաշխիքները; 
 • Հարձնարարությունների հետ կապված բոլոր ծախսերի վճարումը,
 • Ելքի փաստաթղթերի և վիզայի ձևակերպման բոլոր ծախսերի վճարումը
 • Բոլոր տրանսպորտային ծախսերի և օրապահիկի վճարումը հանձնարարությունների կատարման կամ  աշխատանքային տեղափոխությունների ժամանակ,
 • Բժշկական ապահովագրություն և հիվանդության դեպքում բուժման վարձի վճարում, եթե իհարկե դա կապված է եղել հանձնարարության կատարման հետ։
ԱՆՁՆԱԿԱՆՀԱՇՎԻԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՆԿՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐԷ:

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
ՕՆԼԱՅՆ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ £96 + BONUS դոլլարով
 
Պահանջները; 
 • Պատասխանատվություն,
 • Աշխատունակություն,
 • Ճշտապահություն,
 • Սկսած գործը կիսատ չթողնելու և արդյունքի հասնելու ունակություն,
 • Մարդկանց նկատմամբ դրական վերաբերմունք,
 • Հեռավորության վրա մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակություն,
 • Հեռախոսից, ֆաքսից, քսերոսկոպից օգտվելու հմտություն,
 • Հիպերտարածության մեջ և որոնման սիստեմներում կողմնորոշվելու                                                                      կարողություն ( ուսուցումը նախատեսված է),
 • SMS,ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… ինֆորմացիա հաղորդելու հմտություն.....(ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com …էլեկտրոնային փոստերի հետ աշխաելու հմտություն (ծանոթացումնուուսուցումընախատեսվածէ),
 • Աշխարհագրության բազային գրտելիքներ (գերադասելի է)
 
Երաշխիքները; 
 • Հարձնարարությունների հետ կապված բոլոր ծախսերի վճարումը,
 • Ելքի փաստաթղթերի և վիզայի ձևակերպման բոլոր ծախսերի վճարումը
 • Բոլոր տրանսպորտային ծախսերի և օրապահիկի վճարումը հանձնարարությունների կատարման կամ  աշխատանքային տեղափոխությունների ժամանակ,
 • Բժշկական ապահովագրություն և հիվանդության դեպքում բուժման վարձի վճարում, եթե իհարկե դա կապված է եղել հանձնարարության կատարման հետ։
ԱՆՁՆԱԿԱՆՀԱՇՎԻԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՆԿՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐԷ:

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
ЧАСТНЫЙ АЭРОПОРТ
Позиция: СОТРУДНИК ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ.
100 000 $ в год
Обеспечение информационного сервиса для клиентов на территории аэропорта, в залах прилета, вылета, транзита и ожидания.
Требование:
Желание работать в сфере обслуживания.
Коммуникабельность
Стрессоустойчивость
Обеспечение:
3-х месячное обучение с параллельной стажировкой (КУРАТОР ПРЕДУСМОТРЕН)
Трех разовое питание
Оплата всех затрат по оформлению визы и выездных документов в случае принятия на работу
1 бесплатный авиаперелет на 1 персону 1 раз в год в любом направлении в оба конца.
Проживание с удобствами.
Медицинское страхование и обслуживание
Оплата и время работы:
Время работы: посменно по четным и нечетным дням в зависимости от графика.

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
Международный 5-ти звездочный отель
Позиция: СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПО СОЦ. ОПРОСУ.
37 £ в час + % ОТ ПРИВЛЕЧЕННОГО КЛИЕНТА
Требование:
Коммуникабельность, оперативность, исполнительность, умение работать на удаленном доступе.
Наличие нескольких языков предпочтителен (при отсутствии знаний других языков помимо вашего родного, обслуживание происходит  только клиентов говорящих на Вашем языке)
Обеспечение:
1 месяц обучение
Трех разовое питание
Визовая поддержка
Оплата всех транспортных расходов в случае принятия на работу.
Проживание в отеле в секторе для персонала.
Медицинское страхование и обслуживание
Оплата и время работы:
Время работы: посменная

Выходные дни: 2 дня в неделю

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
КАЗИНО категории ЛЮКС(гигантский игровой комплекс в стиле «Лас-Вегас» )
Позиция: СОТРУДНИК КАЗИНО..
250 $ в час + чаевые
Встреча VIP персон
Сопровождение и обслуживание внутри казино
Выполнение сопутствующих поручений (резервация билетов, игровых столов, столов в ресторанах, развлекательных заведениях …… для VIP персон, их членов семей, и др. сопровождающих лиц)
Обеспечение тесной связи с другими службами и администрацией казино
Требование:
Коммуникабельность
Ответственность
Исполнительность
Наличие нескольких языков предпочтителен (при отсутствии знаний других языков помимо вашего родного, обслуживание происходит только гостей говорящих на Вашем языке)
Обеспечение:
1,5- месячное языковое обучение.
1 месяц базовое обучение
Трех разовое питание
Оплата всех затрат по оформлению визы и выездных документов
Оплата всех транспортных расходов в случае принятия на работу и при перемещениях по работе.
Проживание с удобствами в гостинице в блоке  F для персонала.
Медицинское страхование и обслуживание
Оплата и время работы:
Время работы: посменная
Выходные дни: 3 дня в неделю

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
 
Close
Stellenangebot für Programmiererassistent!
 

Das Gehalt – 36 000 $ - 108 000 $ - 144 000 $ - 325.000 $ pro Jahr!

 
 
Anforderungen:
 • Vektor-, Grafik- und 3D- Programmkenntnisse (Belehrung ist vorgesehen)
 • Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich (Grundkenntnisse sind vorteilhaft) (Belehrung ist vorgesehen)
 • gute PC- Kenntnisse (Belehrung ist vorgesehen)
 
ZusätzlicheVoraussetzungen:
Teamfähigkeit, Schnelligkeit und qualitative Arbeit.
 
Sicherstellung während der Belehrung:
 • Sozialpaket;
 • 3-maliges Essen;
 • Unterkunft;
 • Computer, Peripheriegeräte und weitere erforderliche Hardware;
 • Visum und Reisekosten;
 • Lokaler Zellenfunk.

Քաշել և անկետայի համար վճարել

 
Բարի գալուստ Guest

Рекомендуем

Seek Job in Jobssoon Employers List The Best Job in The World

The Best Job in the World